image

Informació sobre coronavirus Cresa

FAQs per a persones que treballen de cara al públic
durant el confinament, i sobre persistència del virus i
desinfecció de superfícies